پاسخ چاپ


نه اين سکوت را کسي نمي شکند

هيچ کس مرا صدا نمي زند

*

اي همه آدم هايي که

گوش هايتان را گرفته ايد

چشمانتان را بسته ايد

و اي همه آنهايي که

از سرماي زمستان

به خانه هاي تان

پناه برده ايد

*

هنوز آغاز شب است

هنوز ماه نتابيده

هنوز ستاره نخنديده

*

من هر شب ماه را مي بينم

اگر ابر ها بگذارند

و سري به ستاره ها مي زنم

اگر باران نبارد

*

من هر شب از آسمان مي پرسم

که چرا پر پرواز من شکسته است؟

و پاسخم سکوت

اگر گريه بگذارد

...