تردید چاپ


گلي از ساقه جدا شد آنشب

دختري مست غرور

در لباسي از تور

بله گفت

*

همه گفتند مبارک باشد

شادي و شورو شعف

خنده و نقل و نبات

*

دختر اما پرسيد

راز خوشبختي چيست؟

*

پاسخش را دادند

سر تسليم نهادن به قضا

که نگويي که چرا

که نپرسي که چه وقت

که نداني به کجا

که نخواهي تو بداني تقصير

بي تامل ترديد

هر چه آيد به سرت

همه را حمع زني

بگذاري تو به پاي تقدير

*

دختر اما ترسيد

باز ترديد

ترديد

و دلش هم لرزيد

و بر آن تور سفيد اشک هايي که چکيد

هيچ کس هم که نديد

هيچ کس هم که نديد

...