عید چاپ


باز هفت سین سرور

ماهی و تنگ بلور

سکه و سبزه و آب

نرگس و جام شراب

*

باز هم شادی عید

آرزوهای سپید

باز لیلای بهار

باز مجنونی بید

*

باز هم رنگین کمان

باز باران بهار

باز گل مست غرور

باز بلبل نغمه خوان

*

باز رقص دود عود

باز اسفندو گلاب

باز آن سودای ناب

کور باد چشم حسود

*

باز تکرار دعا

یا مقلب القلوب

یا مدبر النهار

حال ما گردان تو خوب

راه ما گردان تو راست

*

باز نوروز سعید

باز هم سال جدید

باز هم لاله عشق

خنده و بیم و امید

*

لیک در این همه رنگ

لیک در این همه نور

سهم من هم این شد

که بمانم دلتنگ

و نباشم مسرور

*

باز تحویل سکوت

باز شمعی واژگون

باز اشکی در دو چشم

باز بغضی در گلو

*

باز تندیس بهار

مشت می کوبد به در

پنجره فریاد کرد

او نیامد از سفر

باش تا سال دگر

باش تا سال دگر

...