زندگی چاپ


زندگي در نظرم

باده ايست از همه رنگ

رنگ رنگ

پر رنگ

*

ز - آن زرد چو ماه-

ن- آن نيلي عشق-

د- آن دودي غم-

رنگ عزا

گ آن گندمي است-

رنگ دستان دعا

*

ي - آن يکرنگيست-

تا در اين چرخ و فلک

و در اين بازي رنگ

تو بماني يکرنگ

تو بماني يکرنگ