دل من چاپ


دل من تنها بود

دل من هرزه نبود

*

دل من عادت داشت

که بماند يک جا

به کجا؟

معلوم است

به در خانه ي تو

*

دل من عادت داشت

که بماند آن جا

پشت يک پرده تور

که تو هرروز آن را

به کناري بزني

*

دل من ساکن ديوارو دري

که تو هرروز از آن مي گذري

دل من ساکن دستان تو بود

دل من گوشه يک باغچه بود

که تو هرروز به آن مي نگري

*

دل من راديدي؟

ساکن کفش تو بود

يادت هست؟