باران چاپ


باز اي باران ببار

بر تمام لحظه هاي بي بهار

بر تمام لحظه هاي خشک خشک

بر تمام لحظه هاي بي قرار

*

باز اي باران ببار

بر تمام پيکرم موي سرم

بر تمام شعر هاي دفترم

بر تمام واژه هاي انتظار

*

باز اي باران ببار

بر تمام صفحه هاي زندگيم

بر طلوع اولين دلدادگيم

بر تمام خاطرات تلخ و تار

*

باز اي باران ببار

غصه هاي صبح فردا را بشوي

تشنگي ها خستگي ها را بشوي

باز اي باران ببار

...