آزاد چاپ


دلم تنگ و دلم تنگ و دلم تنگ

دلت سنگ و دلت سنگ و دلت سنگ

*

دلم باران دلم نرگس دلم جام

دلت تنها نگاهي ساکت و رام

*

دلم رسواي شهر و مست و بي تاب

دلت سرگرم بازي، شايدم خواب

*

دلم خون و دلم خون و دلم خون

دلت خوشحال و خندان ،شاد و گلگون

*

دلم را بارش ابري گرفته

دلت را خنده ي سردي گرفته

*

دلم تنها برايت مي تپد باز

دلت «ساکت ترين ها »مي شود باز

*

دلم در انتظار روز ديدار

دلت چون قاب خالي روي ديوار

*

دلم با خاطراتش شاد و مسرور

دلت اما چنان کر ، همچنان کور

*

دلم با ياد چشمت رفته از دست

دلت اما به اين نجوا غريبه است

*

دلم اما ندارداز تو شکوه

گرچه درده ....

دلت آزاد بوده هر چه کرده

...