شبانه چاپ


برای گریه هایم

بسی بهانه دارم

*

به جای بوسه دیگر

به لب ترانه دارم

*

چه غم که تو نماندی

غمی به خانه دارم

*

ببین ز هجرت اینک

شعر شبانه دارم

...